1. Algemeen

Droneshop.nl is te bereiken aan de hand van de volgende gegevens:

  • Droneshop.nl
  • De Weegschaal 8
  • 5215 MN 's-Hertogenbosch
  • Nederland
  • E-mail: info@droneshop.nl
  • Telefoon: +31(0)73 - 61 41 671
  • Whatsapp: +31(0)6 - 299 39 499

Droneshop.nl is onderdeel van Shopclub Nederland B.V.:

  • KvK: 54058732
  • BTW nr: NL851139103B01

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Droneshop.nl, alsmede op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Droneshop.nl en Koper.

3. Aanbod

3.1 Droneshop.nl zal te allen tijde de aangeboden producten en/of diensten zo nauwkeurig mogelijk omschrijven, conform de Wet Verkoop op Afstand. Droneshop.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze omschrijving. Droneshop.nl doet haar uiterste best om alle artikelen zo uitvoerig mogelijk weer te geven in woord en beeld. Mocht er ondanks deze aandacht toch een fout staan in de weergegeven content, kan Droneshop.nl nimmer aansprakelijk worden gesteld. Natuurlijk geldt in een dergelijk geval dat Droneshop.nl de kwestie naar behoren zal oplossen.

3.2 Droneshop.nl is niet gehouden een bestelling uit te voeren of tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel over te gaan, wanneer Droneshop.nl bij de presentatie van het product en/of de dienst, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en a) het voor de koper duidelijk behoorde te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of b) Droneshop.nl te kennen geeft aan Koper dat het een typfout betreft, of c) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat Droneshop.nl het betreffende product en/of de dienst met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

3.3 Het in 3.2 gestelde blijft ook na betaling van de bestelling van kracht.

4. Koopovereenkomst

4.1 De koopovereenkomst tussen Droneshop.nl en de koper komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de zaak (nog) voorradig is (op=op) respectievelijk de zaak door de toeleverancier, waarvan Droneshop.nl afhankelijk is, (nog) kan worden geleverd.

4.2 Indien de opschortende voorwaarde uit 4.1 niet kan worden vervuld en levering van het product en/of de dienst hierdoor onmogelijk is, zal de koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld door Droneshop.nl, waarna koper recht heeft op kosteloze teruggave van het door hem aan Droneshop.nl betaalde bedrag. In geval van teruggave van het bedrag, zal dit binnen 30 dagen na kennisgeving door Droneshop.nl geschieden. De koper heeft geen enkel recht op enige schadevergoeding.

5. Prijs

Alle prijzen die via de websites van Droneshop.nl worden gecommuniceerd zijn inclusief de daarvoor geldende omzetbelasting.

6. Verzending

6.1 Droneshop.nl zal bij het uitvoeren en verzenden van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

6.2 Droneshop.nl hanteert voor verzending het afleveradres dat de koper tijdens het bestellingsproces kenbaar heeft gemaakt.

6.3 Indien Koper onverhoopt foutieve adresgegevens hebben ingevuld en hierdoor het pakket twee keer moet worden aangeboden aan de verzender, zullen verzendkosten van de tweede (en daarop volgende) zending op kosten van de Koper komen. De Koper dient deze extra verzendkosten per bank/giro te voldoen alvorens het pakket voor de tweede (en daarop volgende) keer wordt aangeboden ter verzending.

6.4 Na de noodzakelijke ontvangst van betaling zal Droneshop.nl zich inspannen om de geaccepteerde bestellingen, mits voorradig, uiterlijk binnen 30 dagen uit te voeren. Indien de bezorging onverhoopt vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet kan worden uitgevoerd, wordt dit aan de koper kenbaar gemaakt, uiterlijk 30 dagen na plaatsing van de bestelling. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Droneshop.nl heeft het recht de levering in gedeelten te verzenden. De eventuele extra kosten van de nalevering worden door Droneshop.nl gedragen.

7. Betalen

Droneshop.nl biedt de mogelijkheid om op een veilige wijze elektronisch te betalen via iDEAL, PayPal of creditcard. iDEAL is ontwikkeld door de gezamenlijke Nederlandse banken. Het systeem sluit daarmee aan op de vertrouwde systemen van Internet Bankieren. Alle betaalmethoden brengen geen extra transactiekosten met zich mee.

8. Annuleren en retourneren

8.1 Gedurende 14 dagen na ontvangst van het betreffende product, is de koper gerechtigd om de koopovereenkomst te annuleren of te ontbinden. Hiertoe dient de koper binnen 14 dagen na ontvangst van het product op het afleveradres het product aan te melden bij Droneshop.nl. In geval van ontbinding heeft de koper recht op teruggave van het aan Droneshop.nl betaalde bedrag, welke teruggave in ieder geval binnen 14 dagen na de annulering of ontbinding zal plaatsvinden.

8.2 Tijdens de bedenktijd van 14 dagen zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Droneshop.nl aangetekend retourneren, conform de op https://retour.droneshop.nl verstrekte retourinstructies. Wanneer een product in gebruik is genomen vervalt het recht op retour en de bedenktijd van 14 dagen.

8.3 Het bepaalde in lid 8.1 geldt niet ten aanzien van: a) zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiƫle markt, waarop Droneshop.nl geen invloed heeft; b) van zaken die: 1) zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; 2) duidelijk persoonlijk van aard zijn; 3) langer dan 14 werkdagen geleden ontvangen zijn; 4) die gebruikt, beschadigd of incompleet zijn.

9. Persoonsgegevens

9.1 Droneshop.nl leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens na, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

9.2 Droneshop.nl zal de door de koper verstrekte gegevens op www.droneshop.nl opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de Koper en nog zolang bewaard worden als nodig voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden verstrekt waarbij de privacy van de koper in het geding komt.

9.3 Bij registratie van Droneshop.nl gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden van Droneshop.nl.

9.4 Bij registratie van een persoonlijk account door middel van een emailadres, geeft deze gebruiker toestemming om het emailadres te gebruiken voor mailings van (toekomstige) Website(s), projecten en/of initiatieven van Droneshop.nl en/of uitvoerende moedermaatschappij(en). De registrant kan dit lidmaatschap voor mailings te allen tijde stoppen middels een uitschrijflink in de mailing en/of per emailbericht naar de klantenservice van Droneshop.nl.

10. Garantie

Op alle producten van Droneshop.nl zit een garantietermijn van 1 jaar, tenzij anders vermeld. Droneshop.nl danwel de fabrikant kan enkel garantie geven op ongebruikte artikelen. De garantie dient Koper rechtstreeks bij de fabrikant te verhalen. Droneshop.nl zal Koper de volledige medewerking in dit proces verlenen. Bekijk onze speciale pagina met informatie over garantie.

LET OP: De garantie van drones heeft betrekking op de motorische en elektronische onderdelen. Val- en/of breuk schade aan de drones (en/of accessoires) valt niet onder deze fabrieksgarantie.

11. Regelgeving vluchten

De Koper dient te allen tijde op de hoogte te zijn van de regionale en/of landelijke regels m.b.t. vliegen met drones (en/of modelvliegtuigen). Iedere regio en/of land hanteert andere regels op het gebied van recreatief en/of zakelijk gebruik van drones. Droneshop.nl adviseert Koper zich goed te informeren alvorens Koper begint met de uitvoer van vluchten.

12. Schade vluchten

Droneshop.nl noch de betreffende fabrikant kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade naar aanleiding van een vlucht van Koper.

13. Verzekering vluchten

Droneshop.nl adviseert Koper ten strengste over een aansprakelijkheidsverzekering te beschikken alvorens Koper begint met vluchten.

14. Opname vluchten

Koper dient opnamen tijdens de vlucht alleen uit te voeren als regionale en nationale privacy-regelgeving dit toestaan.

15. Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Droneshop.nl en Koper is Nederlands recht van toepassing ongeacht het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst.